משתמש רשאי לעשות שימוש באתר זה אך ורק בכפוף להסכמתו לתנאי השימוש באתר שלהלן. שימוש באתר מהווה הסכמה בפועל לתנאי השימוש המפורטים להלן:

1.  השימוש באתר אינו כרוך בתשלום וניתן לרווחת המשתמש. כל שימוש הנעשה באתר, על כל שירותיו, ניתן כמות שהוא (AS IS) והנו באחריותו הבלעדית  של המשתמש.
2.  כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני באתר ובשירותים הינם של עמיקם חרל"פ ושות' – עורכי דין, ו/או של צדדים שלישיים שהעניקו הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור.
3.
 מבלי לגרוע מן האמור, עמיקם חרל"פ ושות' – עורכי דין הם הבעלים הבלעדי של המידע המפורסם באתר, לרבות עיצוב האתר והמידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, ליצור יצירות נגזרות, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו במידע או בכל חלק ממנו, אלא בהיתר מראש ובכתב של עמיקם חרל"פ ושות' – עורכי דין. 
4. המשתמש אינו
רשאי לעשות כל שימוש בחומרים הכלולים באתר, למעט שימוש עצמי.  למשתמש שמורה הזכות לשימוש אישי הוגן, בכפוף לתנאי שימוש אלה ולכל דין, ולא לשימוש מסחרי.
5.  באתר מפורסמים קישורים המובילים לתוכן ו/או למידע המתפרסם באינטרנט,  באתרים החיצוניים לאתר זה, אין לראות בקיומם של הקישורים המלצה לשימוש בהם והם מצויים באתר לנוחיות המשתמש בלבד.
6. האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו אינם אחראים לאתרים שאליהם מוליכים קישורי האינטרנט, לרבות לכל מידע ו/או תוכן המפורסם בהם, והביקור בהם הוא על אחריות המשתמש בלבד, לרבות אם מדובר בתכנים בלתי חוקיים ו/או בלתי ראויים מכל סיבה שהיא. 
7. אתר קיימת אפשרות למשלוח דואר אלקטרוני למשרד עו"ד עמיקם חרל"פ ושות'. לידיעת השולחים הודעות הדואר האלקטרוני שתגענה אינן חסויות. הן גלויות לכל עובדי משרד עו"ד עמיקם חרל"פ ושות', למפעילי האתר ועשויות להגיע לצדדים שלישיים לצורך טיפול בהן. אין האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו אינם מתחייבים להשיב ו/או להתייחס לכל פנייה שתועבר.
8. האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו אינם אחראים על טעויות ו/או ליקויים ו/או השמטות ו/או אי-דיוקים ו/או שגיאות ו/או מידע מוטעה המצוי בבעלות ו/או מנוהל ו/או מופעל על ידי צד שלישי, בין אם פורסם באתר באופן ישיר ובין אם פורסם ברדך של הפנייה ו/או קישור ו/או בכל דרך אחרת, והמשתמש מקבל על עצמו, את מלוא הסיכון והאחריות בגין שימוש בתכני האתר.
9. האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו אינם אחראים בצורה כלשהי, ישירה או עקיפה, לכל נזק ו/או הפסד, ישיר או עקיף, הנובע מהשימוש באתר ו/או בתכניו ו/או הנובע מאי יכולת להשתמש באתר, מכל סיבה שהיא. כמו כן, האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו לא יישאו באחריות בגין נזקי תוכנה, חומרה ונזקים אחרים אם ייגרמו כתוצאה מהשימוש באתר.
10. המשתמש מתחייב לשאת בכל אחריות עקיפה ו/או ישירה, מפורשת ו/או מכללא בגין כל נזק שייגרם לאתר ו/או לבעליו ו/או למפעיליו ו/או למי מטעמם ו/או צד שלישי כלשהו, לרבות נזקים ישירים, עקיפים, נסיבתיים, תוצאתיים, הפסדי רווחים וכדומה, לרבות שכ"ט עו"ד ופגיעה במוניטין ובגין כל טענה ו/א ודרישה ו/או תביעה הנובעת ממעשה ו/או מחדל שלא כדין הקשורים בדרך כלשהי לשימושו של המשתמש באתר.
11. במידה ותוכן באתר פוגע בזכויות קנייניות ו/או זכויות יוצרים ו/או כל זכות אחרת של אדם ו/או גוף, לרבות מידע הפוגע בפרטיותו של אדם ובכלל זה של המשתמש, יש לפנות אל נציגי האתר. כל פנייה תיבדק לגופה ולבעלי ו/או מפעילי האתר ו/או למי מטעמם מסור שיקול הדעת הבלעדי באשר לטיפול בפנייה זו.
12. דיני מדינת ישראל יחולו על תנאי שימוש אלה ועל כל הנובע מהם או הכרוך בהם ותנאי השימוש יפורשו על פיהם. כל סכסוך או שאלה משפטית בקשר לתנאי השימוש יתברוו בערכאה השיפוטית המוסמכת בתל אביב- יפו בלבד.

 

 

תנאי השימוש